Užitočné informácie


Zmena katastrálneho zákona Zmeny v právnej úprave katastra nehnuteľností - nový spôsob podávania návrhov na vklad a rozhodovania o jeho povolení. Podstata novej právnej úpravy spočíva v tom, že zmluvy sa na podávajú Správu katastra len v dvoch rovnopisoch, a to bez ohľadu na počet ich účastníkov.

Táto zmena sa prejavila v spôsobe rozhodovania o povolení vkladu. V súčasnosti Správa katastra rozhodnutie nevyznačuje osobitnou doložkou na zmluve, ale vydáva ho v „štandardnej“ papierovej forme. Takéto rozhodnutie doručuje účastníkom zmluvy (stačí vyhotoviť len dva rovnopisy zmluvy), odporúčame z dôvodu právnej istoty aby si klienti nechali vyhotoviť taký počet rovnopisov zmluvy s osvedčenými podpismi, aby im po podaní návrhu na vklad aspoň jeden rovnopis zostal - po povolení vkladu im bude doručené len samotné rozhodnutie, pričom zmluva ostáva Správe katastra.

Vznikla povinnosť v zmluvách určiť, či je pozemok evidovaný ako parcela registra "C" alebo parcela registra "E".

Novela katastrálneho zákona č. 103/2010 Z.z. účinná od 1.5.2010 doplnila pôvodné znenie ustanovenia § 42 ods. 2), písm. c) katastrálneho zákona ďalšiu povinnú náležitosť. To či je parcela evidovaná ako parcela registra „C“ alebo „E“ nájdeme v časti A listu vlastníctva (majetková podstata). Hlavným rozdielom medzi týmito parcelami je v tom, že hranice parcely registra „C“ sú v teréne zreteľné pričom parcely registra „E“ sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo do viacerých parciel, ale v teréne hranice zreteľné nie sú. Ak by ste od 1. mája 2010 v zmluve neuviedli, v akom registri je evidovaná prevádzaná parcela, mohol by to byť dôvod, aby správa katastra konanie o povolení vkladu prerušila.

Podrobné znenie všetkých zmien je

možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva Spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk) v sekcii JASPI (katastrálny zákon – zákon č. 162/1995 Z.z. v znení účinnom od 01.09.2009 a nová vyhláška k uvedenému zákonu č. 461/2009 Z.z. účinná od 01.12.2009, novela katastrálneho zákona č. 103/2010 Z.z. účinná od 1.5.2010).

List vlastníctva - LV je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

List vlastníctva potrebujete pre kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, pri vybavovaní hypotéky alebo úveru, pri oceňovaní nehnuteľností a iných úkonoch, kedy treba dokazovať vlastníctvo nehnuteľnosti. Zároveň si v liste vlastníctve overíte vlastníctvo predávajúceho a zistíte prípadné ťarchy. List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra. Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať. List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

  List vlastníctva vydáva správa katastra
  na dva účely:
 • 1.úradné - na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní,
 • list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra
 • 2.informatívne - na overenie vlastníka pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby, list vlastníctva je overený obdĺžnikovou pečiatkou správy katastra (overenie vykonáva Správa katastra)

 

Pre právne úkony musí byť list vlastníctva okolkovaný, overený Správou katastra a nesmie byť starší ako 3 mesiace. Podľa vyhlášky Úradu geodézie kartografie a katastra list vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí: A. majetková podstata, výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery) B. vlastníci a iné oprávnené osoby, mená a priezviská alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, údaje o prípadnom spoluvlastníctve C. ťarchy, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená. Z prvých dvoch častí

listu vlastníctva sa dozvieme, o akú nehnuteľnosť ide, akých má vlastníkov a ich podiel na nehnuteľnosti. V časti C listu vlastníctva zistíme prípadne ťarchy, ktoré môžu obmedzovať využitie nehnuteľnosti. Na konci listu vlastníctva sú uvedené poznámky, tie síce nemenia vlastníkov alebo jeho práva, zapisuje sa však do nich vyhlásenie konkurzu, exekúcie, pochybnosti o správnosti údajov a podobne. Z vlastníctva nehnuteľností vyplýva povinnosť ohlasovať zmeny správe katastra do 30 dní od zmeny, aby mohli byť v katastri riadne evidované a zaznačené do listu vlastníctva. Ak je list vlastníctva zaplombovaný, znamená to, že je podaný návrh na vklad na nehnuteľnosti zapísané na zaplombovanom liste vlastníctva. List vlastníctva má plombu do skončenia katastrálneho konania. Dovtedy sa nedá z nehnuteľnosťami manipulovať (predávať, prevádzať…). Bezplatne možno získať list vlastníctva (aktuálny výpis z listu vlastníctva) na internetovom katastrálnom portály (katasterportal.sk), nemožno ho však použiť na úradné úkony. Listy vlastníctva použiteľné na právne úkony vydáva a overuje správa katastra a ich vydanie spoplatňuje sumou 8,- EUR platí sa kolkami podľa zákona o správnych poplatkoch.
 • AGREE REAL, s. r. o.
 • Švabinského 20
 • 851 01 Bratislava
 • Tel.: 0910 566 007
 • Tel2: 0903 228 984
 • agreereal@gmail.com